Registrer CV

Her kan du registrere deg i vår data­base på generelt grunn­lag. All informa­sjon om deg blir be­handlet konfidensielt. Vi søker i CV-basen vår når vi er på jakt etter kandi­dater og tar kontakt der­som vi har et opp­drag som kan være aktuelt for deg.

For å registrere CV-en din må du logge deg inn. Ved å regi­strere deg i vår data­base gir du Hamnøy AS rett til å lagre din informasjon og til å sende deg e-nyhets­brev med aktu­elle nyheter og stillinger.

Registrer CV

 

 

Bli styrekandidat?

Vi er alltid interessert i å komme i kontakt med gode kandidater med erfaring fra styrearbeid eller toppledelse. Her kan du registrere deg i vår database for styrerekruttering. All informa­sjon om deg blir be­handlet konfidensielt. Vi søker i CV-basen vår når vi er på jakt etter kandi­dater og tar kontakt der­som vi har et opp­drag som kan være aktuelt for deg.

Registrer CV

Din karriere

Er du klar til å ta spranget?

Jobben betyr mye for alle. Som arbeids­takere er vi for­skjellige og vi trives i ulike miljøer. Jobb­søkere hos oss kan være trygge på at vi er opp­tatt av at din kompe­tanse, verdier og er­faring skal passe inn i en be­drift og i en stilling. En vel­lykket rekrutt­ering er av­hengig av at begge parter er for­nøyde, også over tid.

Du som kandidat kan være trygg for at vi be­handler informasjon om deg med den største var­som­het. Vi er også opp­tatt av at alle som er inne i en prosess, blir skikke­lig be­handlet og får god informa­sjon under­veis. Vi har som mål at du kan gå ut av en prosess og ha lært litt mer om deg selv.

I noen situa­sjoner kan det være en god invest­ering å få veiledning omkring egen karriere. Ta gjerne kontakt om du er interess­ert i å vite mer om hva vi kan hjelpe deg med.

Dersom du er åpen for nye karriere­mulig­heter er du vel­kommen til å registrere din CV på generelt grunn­lag i vår CV-database. All informa­sjon om deg blir be­handlet konfi­densielt. Vi søker i CV-basen vår når vi er på jakt etter kandi­dater og tar kontakt dersom vi har et opp­drag som kan være aktuelt for deg.

Alle våre åpne rekrutt­erings­opp­drag blir fort­løp­ende publi­sert på Hamnoy.no. Besøk oss jevn­lig, abonner på vårt nyhetsbrev og følg oss i sosiale medier for å holde deg opp­datert om nye karriere­mulig­heter.

Vedlikehold CV

Dersom du alle­rede er registrert i CV-basen, kan du logge deg inn med bruker­navn og pass­ord. Du kan deretter opp­datere CV, søke en stilling eller slette din CV fra data­basen.

Vedlikehold CV