Ønsker du en sentral og spennende lederjobb i kirken?

Kirkeverge Karmøy kirkelig fellesråd

Karmøy kirkelig fellesråd søker nå etter ny kirkeverge i 100 % stilling. Vi ønsker en person med erfaring og engasjement til å lede og videreutvikle karmøykirken. 

Som kirkeverge vil du få en viktig og meningsfull lederjobb med bredde i ansvarsområder og store muligheter for å påvirke og prege. Karmøy er en kommune i Nord-Rogaland. Kommunen har vel 43.000 innbyggere, og er dermed landets 25. største kommune. 75 % av innbyggerne er medlem i Den norske kirke. Vi har tro på at den rette kirkevergen kan inspirere og skape enda større engasjement blant ansatte, frivillige og medlemmer i menighetene. 

Karmøy kirkelig fellesråd har arbeidsgiveransvar for 50 ansatte fordelt på 38 stillingshjemler. 

Videre har fellesrådet forvaltningsansvar for 13 gravplasser, ni kirkebygg og 25 andre bygg, bl.a. bårehus og redskapshus. Vi har et driftsbudsjett på over 50 millioner kroner.  

Karmøy kirkelige fellesråd og Karmøy prosti har sammenfallende grenser. Kirkevergens stab og prosten er samlokalisert, noe som legger til rette for tett og godt samarbeid. 

Det er aktivt menighetsliv i de åtte soknene i Karmøy med gudstjenester og kirkelige handlinger som dåp, vigsler og gravferder. I tillegg er det stor aktivitet og tilbud for alle, fra de yngste til de eldste. 415 ungdommer ble konfirmert i karmøykirken i 2023. 

Ansvar og arbeidsoppgaver

Som kirkeverge er du daglig leder for fellesrådets virksomhet, med overordnet ansvar for personal, økonomi, administrasjon, gravplassmyndighet og -forvaltning samt drift av bygg og anlegg. Kirkevergen rapporterer til fellesrådet. Arbeidssted er kirkevergens kontor i Kopervik med adresse Sveinsvolljordet 9 (vis-à-vis rådhuset). 

Sentrale ansvarsområder og arbeidsoppgaver blir å

 • arbeide langsiktig ut fra vedtatte mål og strategier
 • forberede saker til og følge opp vedtak fra fellesrådet
 • lede og utvikle de ansatte og bidra til et godt arbeidsmiljø
 • sørge for effektiv organisering og tjenester av høy kvalitet
 • ha god økonomistyring og se til at tildelte økonomiske midler forvaltes effektivt
 • videreutvikle dialogen med politisk og administrativ ledelse i kommunen
 • ivareta soknenes interesser i møte med kommunen og andre samarbeidspartnere
 • legge til rette for godt samarbeid internt i kirken og med eksterne aktører
 • skape engasjement for og bidra til videreutvikling av det lokale menighetsarbeidet
 • forvalte gravplassene

Kvalifikasjoner

Som kirkeverge må du ha 

 • ledererfaring, samt interesse og forståelse for kirkens arbeid 
 • relevant høyere utdanning, gjerne innen ledelse, administrasjon og økonomi

Erfaring og kompetanse som vil bli vektlagt er

 • dokumenterbare resultater som leder
 • erfaring med personalledelse
 • kompetanse på strategi-, plan- og utredningsarbeid
 • erfaring med organisasjonsutvikling og endringsprosesser
 • samfunnsengasjement og god kjennskap til politiske prosesser
 • svært god økonomiforståelse
 • bestillerkompetanse 
 • digital kompetanse
 • evne til å prioritere i en travel hverdag

Personlige egenskaper

Vi søker etter en initiativtaker og relasjonsbygger som sammen med ansatte og frivillige kan være med å videreutvikle karmøykirken. Du må kunne planlegge godt, løse problemer som dukker opp underveis og ha innflytelse slik at du kan sette retning og få resultater. Videre må du forstå og la deg begeistre av kirkens rolle som både trossamfunn og samfunnsaktør. 

Vi ser for oss at du er

 • en tydelig og trygg leder
 • opptatt av kvalitet og resultater
 • fleksibel i møte med det kirkelige mangfoldet i Karmøy
 • imøtekommende mot ansatte og frivillige
 • god til å lytte og åpen for andres synspunkter
 • god til å uttrykke deg på norsk, muntlig og skriftlig

Hvorfor karmøykirken?

 • Du får interessante og utfordrende ansvarsområder. 
 • Du får mulighet til å videreutvikle og prege i en kirke som er i god driv. 
 • Du får et kompetent og engasjert fellesråd i ryggen. 
 • Du møter hyggelige og engasjerte kolleger. 
 • Du møter menigheter med stort aktivitetsnivå og tilbud til folk i alle aldersgrupper. 
 • Du og resten av kirkevergens stab er samlokalisert med prosten i Kopervik.
 • Du får videreutvikle det gode samarbeidet med Karmøy kommune.
 • Du får konkurransedyktige lønnsbetingelser. 
 • Du får pensjons- og personalforsikringer i Kommunal landspensjonskasse (KLP).

Den som ansettes må

 • være medlem i Den norske kirke
 • være innstilt på noe arbeid på ettermiddags- og kveldstid

Hør Ove Sjursen og August Vikra fortelle mer om stillingen og organisasjonen. Lytt til podkasten her:

For mer informasjon, kontakt vår rekrutteringspartner Knif Jobb ved

 • daglig leder og rådgiver Jan Tore Hamnøy, mobil 411 02 200
 • rådgiver Marit Ecklo Brevik, mobil 907 24 333
 • rådgiver/research & analyse Johanna Grindhaug, mobil 959 33 056

Vis din interesse for stillingen ved å registrere søknad og CV i Webcruiter snarest. Attester og vitnemål vedlegges søknaden. Alle henvendelser behandles konfidensielt, i innledende fase også overfor oppdragsgiver dersom det er ønskelig. 

Søknadsfrist: 12. februar 2024 – Søknader behandles fortløpende.